AvisLegal

info@mctechadvisors.com

Avís Legal

Avís legal i condicions generals d'ús de la pàgina web

www.mctechadvisors.com

 

Condicions d'ús

1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social

MCTECH ADVISORS, S.L.

Domicili físic

C/ Marquès de Monistrol, 6 - 08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Mail de contacte

mcta@mctechadvisors.com

Número d’identificació fiscal (CIF)

B66950163

Inscripció del domini en el Registre Mercantil

Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona

 

2. Condicions generals d’utilització i acceptació d’aquestes

Aquestes condicions generals d’utilització de la pàgina web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat la regulació i la informació als usuaris dels serveis que presta MCTech Advisors, S.L. (MCTA) i la regulació de l’ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l’acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, si n’hi hagués, i qualsevol altra que hi pugui haver en relació amb la prestació de serveis de MCTA.

MCTA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar aquestes condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació de les modificacions esmentades en la pàgina web, per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que s’hi produeixi serà comunicat en la pàgina principal de la web durant un termini que es consideri raonable.

 

Condicions generals d’utilització de la pàgina web

 

1. Política de protecció de dades de caràcter personal

1.1. Informació i finalitat

Enviament de formularis que continguin dades personals

La resposta total o parcial als formularis d’aquesta web és totalment voluntària i el fet de no respondre no té conseqüències. En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer propietat de MCTECH ADVISORS, S.L., degudament comunicat al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat que en cada cas s’especifiqui en el mateix formulari,, amb el respecte, en tot cas, de la voluntat dels usuaris i en estricte compliment de la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, a més de l’adopció de totes les mesures de seguretat necessàries i exigides pel RD 1720/2007 per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades subministrades.

En tot cas, vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades, que pot exercir mitjançant una sol·licitud adreçada a MCTECH ADVISORS, S.L., c/ Marquès de Monistrol, 6, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), amb la indicació de la referència “Protecció de dades”, o al correu electrònic: dataprotect@mctechadvisors.com

 

1.2. Consentiment de l’usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic):

MCTA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà, amb ple respecte de la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

Per a les comunicacions comercials fetes a través del correu electrònic i mitjans equivalents, en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, serà degudament obtingut el consentiment de l’usuari en el moment de recollir les dades corresponents.

Si vostè es volgués oposar a l’enviament de comunicacions per via electrònica, podrà exercir el seu dret d’oposició en el moment de la recollida de les seves dades a través de la casella habilitada ad hoc en el mateix formulari.

Així mateix, si vostè volgués revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o

promocionals, només caldrà que ho notifiqui a MCTA mitjançant l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: dataprotect@mctechadvisors.com, amb la indicació clara que NO VOL REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

 

1.3. Mesures de seguretat:

MCTA declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades que vostè faciliti a MCTA, sense perjudici del que es disposa en l’apartat “Responsabilitat de MCTA”.

 

1.4. Cessió de dades:

MCTA no cedeix dades a tercers, excepte a altres empreses del grup MCTA i amb les finalitats indicades en cada cas en els formularis i les clàusules corresponents.

 

2. Propietat industrial i intel·lectual. Política d’hiperenllaços

2.1. Tots els continguts inclosos en la pàgina web i, en particular, les marques, els noms comercials, els dissenys industrials, els dissenys, els textos, les fotografies, els gràfics, els logotips, les icones, el software o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de MCTA o de tercers titulars d’aquests que n’han autoritzat la inclusió en la pàgina web. Per tant, en queda prohibida qualsevol utilització y/o reproducció sense el consentiment exprés de MCTA a través de qualsevol mitjà, inclòs Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

 

2.2. MCTA no serà responsable de les infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es poguessin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne els titulars en incloure’ls en la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i els comentaris fets pels usuaris en els seus blogs o xarxes socials, sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contraris a la llei.

 

2.3. MCTA podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de forma raonable i amb un estricte respecte dels drets de propietat intel·lectual.

 

2.4. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari impliquen una autorització, o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets o concessió de cap dret ni expectativa de dret, en concret, per a l’alteració, la transformació, l’explotació, la reproducció, la distribució o la comunicació pública d’aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de MCTA o dels titulars corresponents.

 

2.5. MCTA autoritza l’establiment de vincles al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin sempre s’hauran de fer a la pàgina principal de MCTA (o de les seves marques) o, si s’escau, a aquella que MCTA estableixi. Així mateix, els enllaços hauran de ser absoluts i complets, de manera que portin l’usuari al lloc de MCTA, que haurà d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

 

2.6. MCTA no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles en la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

 

3. Responsabilitat de MCTA

L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

En aquells apartats de la web en què els usuaris puguin aportar continguts, MCTA es reserva el dret de suprimir-ne aquells que puguin afectar negativament les seves marques o siguin contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

MCTA únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de MCTA.

Tanmateix, MCTA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

 

4. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització corresponent del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial i missatges no sol•licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitats a través d’aquesta web de forma il·lícita.

 

5. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’usuari i el titular de la pàgina web es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Tanmateix, per als casos en què la normativa permeti a les parts sotmetre’s voluntàriament a un fur, MCTA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

En tot cas, seran aplicables les normes de l’ordenament jurídic espanyol.

 

 

Síguenos en las redes sociales